Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي‌ افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست‌هاي مالي در راستاي حفظ منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور به موجب قوانين و به وسيله اهرمهاي اداري و اجرايي دولت وصول مي‌شود عده‌اي ماليات را مبلغي مي‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات، بر طبق قانون براي تامين مخارج عمومي اخذ مي نمايد. بر اين اساس ماليات از يک سو ابزاري براي تأمين مالي مخارج سرمايه گذاري و سرمايه در گردش دولت بوده و از سوي ديگر براي توزيع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز توزيعي درآمد است بدين ترتيب دولت ها با استفاده از ابزار دريافت انواع ماليات ها از افراد حقيقي و حقوقي کشور، درآمد لازم براي انجام فعاليت هاي حياتي افزايش امنيت، بهداشت، آموزش، ايجاد زيرساخت و بستر فعاليت ها سخت افزاري و نرم افزاري و … کشور را تأمين مي کنند حال اگر بخواهيم توسعه را تعريف نماييم بايد بگوييم که توسعه در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ ترشدن است .
توسعه اقتصادي عبارتست از رشد اقتصادي همراه با تغييرات بنيادين در اقتصاد و افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد کمي توليد حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد. با توجه به دو تعريفي که در بالا به آنها اشاره شد مي توانيم بگوييم که ماليات يکي از مهمترين و کارامدترين ابزارهايي است که باعث توسعه اقتصادي در جوامع مي شود که در زير به برخي از اين موارد اشاره مي نماييم : از طريق ماليات هاست که دولت در موقعيتي قرار مي گيرد که فشارهاي تورمي در داخل اقتصاد را کنترل مي کند و باعث رونق و توسعه اقتصادي کشور مي گردد
ماليات ها مي تواند از طريق کنترل درآمد ها، موجب شود که تقاضا براي کالاهاي مصرفي کاهش يافته و متعادل عرضه شود، يعني به اين صورت تورم ناشي از فشار تقاضا را با حربه ماليات ها، از بين مي برد. همچنين يکي ديگر از مهم ترين اهداف اخذ ماليات ها، کاهش شکاف بين درآمدهاي طبقات ثروتمند و طبقات فقير است. اصولاً توسعه به معني به ارمغان آوردن رفاه اجتماعي براي توده هاي مردم است. توده هاي مردم، هنگامي از رفاه اجتماعي و اقتصادي برخوردار خواهند بود که توزيع درآمدها به صورت عادلانه صورت گيرد، تا مردم عادي بتوانند نيازهاي اقتصادي خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامين کنند.
در اين حالت، کاهش نابرابري ها در توزيع درآمد و ثروت نيازمند ابزارهاي جداگانه است. ماليات ها نه فقط تنها ابزار جايگزين براي جذب قدرت ثروت است، بلکه وسيله موثرتري براي بسيج منابع موجود توسعه اقتصادي و نيز تنها وسيله براي کاهش قدرت عوامل سنتي بر روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي به شمار مي آيد. بنابراين اعمال ماليات هاي تصاعدي به از بين بردن نابرابري هاي عميق و گسترده در توزيع درآمد و ثروت منتهي مي شود.
همچنين در يک کشور در حال توسعه، ماليات ها موثرترين وسيله جهت انتقال منابع به بخش دولتي و هدايت آن ها به سمت طرح هاي مولد است. به منظور شکستن دورهاي باطل فقر، افزايش درآمدهاي نازل و پس اندازهاي اندک و سرمايه گذاري هاي ناچيز در اقتصاد، لازم است که سرمايه گذاري هاي دولتي افزايش يابد. در اغلب کشورهاي کم تر توسعه يافته، بنگاه هاي خصوصي بسيار کوچک هستند (حجم کوچک اقتصاد بخش خصوصي) و تنها تعداد معدودي از بنگاه هاي بزرگ تر اقتصادي درگير توليد کالاهاي مصرفي هستند.
دليل اصلي محدود بودن فعاليت هاي اقتصاد بخش خصوصي در اين کشورها، کمبود سرمايه است که از کمي پس انداز نشات مي گيرد. اگر سرمايه اي نيز وجود داشته باشد، به دليل پايين بودن کارآيي سرمايه در بلندمدت، اکثر آن ها در کانال هاي غيرمولد و کوتاه مدت مانند سفته بازي و بورس بازي قرار مي گيرند. در اين حالت، دولت با اعمال ماليات هاي مستقيم بر املاک، درآمد، زمين، دارايي، طلا، سود، ثروت، ارث و… درآمدهاي اضافي را جذب کند و در پروژه هاي مولد سرمايه گذاري به جريان بيندازد; بنابراين، ماليات ها وسيله موثري براي انتقال منابع از کانال هاي غيرمولد به کانال هاي مولد، از طريق سرمايه گذاري هاي عمومي است. لازم به ذکر است که ماليات مي توانند روند سرمايه گذاري در اقتصاد را اصلاح کند. اما اين به آن معني نيست که ماليات ها به منظور ريشه کن کردن سرمايه گذاري هاي خصوصي اعمال شوند، بلکه برعکس، ماليات ها بايد سرمايه گذاري ها را تشويق و در مسير مناسب هدايت کنند.
دولت ها بايد بتوانند انگيزه هاي لازم را براي بنگاه هاي اقتصادي خصوصي ايجاد کنند، تا صنايع توليدکننده کالاهاي مصرفي و سرمايه اي فعاليت هاي خود را بسط و گسترش دهند. اين امر موجب مي شود که سود اين واحدها افزايش يابد و مجددا صرف سرمايه گذاري شود. از طرف ديگر، ماليات هاي اخذ شده بايد در سرمايه گذاري در طرح هاي بالا دستي و پايين دستي اجتماعي و اقتصادي مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومي، حمل و نقل، نيرو و ديگر خدمات صرف شود تا سرمايه گذاري هاي بعدي با مشکلات زيربنايي روبه رو نشود.
بنابراين يکي از اهداف اخذ ماليات، دلگرم کردن و تقويت سرمايه گذاري هاي خصوصي به ويژه در مراحل اوليه توسعه اقتصادي است. پس با توجه به عوامل ذکر شده در بالا مي توان نتيجه گيري نمود که ماليات ها سبب بسيج اقتصادي به منظور توسعه و تداوم و گسترش ابعاد آن مي شود. و توسعه اقتصادي جوامع را به همراه دارند .

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.