Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎ ایران ، در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻠﺴﻠﻪ داﻧﺴﺘﻨﻲ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﺷﻤﺎ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم- درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺼﻮرت ﺑﻼﻋﻮض و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت راﻳﮕﺎن ﻣﺤﺎﺑﺎﺗﻲ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻋﻨﻮاﻧﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده۱۳۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مالیات های مستقیم – درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارت است از ﺻﺪ در ﺻﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺑﻬﺎي روز ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ۶۴ قانون مذکور ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

-ﺗﺒﺼﺮه: در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ ﻣﻌﻮض وﻫﺒﻪ ﻣﻌﻮض ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﻲ اﻣﻼﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻏﻴﺮ از ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻧﺠ ﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ارزش ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي ﻛﻪ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .

به موجب ماده ۱۲۱ قانون مالیات های مستقیم- صلح یا شرط اختیار فسخ و هیه یا حق رﺟﻮع از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺴﺦ ﻳﺎ اﻗﺎﻟﻪ ﻳﺎ رﺟﻮع ﺷﻮد، وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت درآﻣﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ وﺻﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻨﺼﻮرت اﮔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ و ﻓﺴﺦ ﻳﺎ اﻗﺎﻟﻪ ﻳﺎ رﺟﻮع ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻟﻴﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت درآﻣﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

به موجب ماده ۱۲۲ قانون مالیات های مستقیم- در مورد صلح مالی که منافع ان مادام العمر ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻬﺎي ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﺟﻤﻊ ارزش ﻋﻴﻦ وﻣﻨﻔﻌﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ بود.

– تبصره : در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺬﻛﻮر در سند ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻴﺎت درآﻣﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺸﻤﻮل خواهد بود. ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت آﺧﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻋﻴﻦ که منافع مالی نیز به او تعلق بگیرد ، عبارت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻣﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﻜﻢ ﻓﻮق و ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .

براساس ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم- در صورتی که منافع مالی بطور دایم یاﻣﻮﻗﺖ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ ﻛﺴﻲ واﮔﺬار ﺷﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ ﺳﺎل را در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

به موجب ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم- مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در ﺣﺪودي ﻛﻪ وﺻﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﻮر اﺳﺖ،ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن آن در مورد وارث به سعم الارث آن ها اضافه و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارث ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﻏﻴﺮ وراث ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

به موجب ماده ۱۲۵ قانون مالیات های مستقیم- اﻧﺘﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارث مشمول مالیات می باشد ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت درآﻣﺪ اﺗ ﺑﻮد ﻔﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ .

براساس ماده ۱۲۶ قانون مالیات های مستقیم- ﺻﺎﺣﺒﺎن درآﻣﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﻧﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎل اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺿﻮع ماده ۱۲۳ قانون مذکور تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻇﺮف ﺳﻲ روز از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺼﻴﻞ درآﻣﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط اراﻳﻪ و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﻧﺠﺎم و ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اراﻳﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد .

– براساس ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم ، موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهند بود:

اﻟﻒ ) ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪي ﺑﻼﻋﻮض ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻳﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺖ .

ب ) وﺟﻮه ﺑ ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﻫﺪاﻳﻲ ﻪ ﺧﺴﺎرت دﻳﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ، زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ، آﺗﺶ ﺳﻮزي و ﻳﺎ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ دﻳﮕﺮ

ج ) ﺟﻮاﻳﺰي ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ نماید.

براساس ماده ۱۲۸قانون مالیات های مستقیم- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی ﻧﺎﺷﻲ از درآﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ از طریق رسیدگی به دفاتر ، تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻴﺎت درآﻣﺪﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ در ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.