Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮدﻳﺎن از ﻓﺮآﻳﻨﺪ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد موجبات ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ آﻧﺎن از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ کند . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮدﻳﺎن از ﻓﺮآﻳﻨﺪ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻲتواند ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ . در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﺢ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮدﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان، وﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎ ﺻﺪور و اﺑﻼغ ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻮدي آﻏﺎز ﺷﺪه و در اداﻣﻪ مودی ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮدي ﺗﺴﻮﻳﻪشود ،ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد . اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ اداره وصول و اجرا محول خواهد شد.

هرگاه مودی مالیاتی قطعی شده خود را در مهات مقرر ۱۰ روزه ار تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ وارد ﻣﻲ شود.

اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺮگ اﺟﺮاﻳﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺑﺮگ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت نوع و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﻣﺪارك ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺪﻫﻲ، ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮدي اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺪدا از ﺳﻮي اداره وﺻﻮل و اﺟﺮا ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮدي ﺗﺴﻮﻳﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ می شود.

ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮدي ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮگ اﺟﺮاﻳﻲ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ را ﻛﻼ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ پرداخت ان اقدام ﻧﻨﻤﺎﻳﻨد،به اندازه بدهی وی که شامل اصل و جرایم متعلق پس از کسر پرداخت های قبلی می باشد به اضافه ۱۰ درصد بدهی ، از اﻣﻮال ﻧﻘﺪي و ﻣﻨﻘﻮل وي ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه و اﮔﺮ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮدي ﺗﻜﺎﻓﻮي ﺑﺪﻫﻲ او را ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل وي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ از اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت مودی ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎ فروش اﻣﻮال ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه و اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ، ﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮدي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

همچنین در صورتی که اموال مودی طی عملیات اجرایی توقیف شده باشد و وی تا ده از تاریخ توقیف اموال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ۱۰درﺻﺪ آن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، از اﻣﻮال ﺧﻮد رﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮدي درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳد، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي، اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮدي ﺑﺎﺷد.

ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮاي ارزش ﮔﺬاري اﻣﻮال ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺼﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲشود و دراین ﺧﺼﻮص ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﻳﺎب اداره اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ مودی نسبت به ارزیابی مذکور اعتراضی داشته باشد میتواند ظرف ۱۰ روز تا ابلاغ ، کتبا ﺑﺎ ﺗﻮدﻳﻊ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي را ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃه ظرف ۱۵ روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و به ادراه امور مالیاتی ارائه گردد.

در حین عملیات اجرایی ، توقیف اموال ذیل بر اساس ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم ممنوع می باشد :

– دو ﺳﻮم ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻮق بگیران

– ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و وﻇﻴﻔﻪ

– ﻟﺒﺎس و اﺷﻴﺎء و ﻟﻮازم در ﺣﺪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺿﺮوري

– آذوﻗﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻔﻘﻪ اﺷﺨﺎص واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ

– اﺑﺰار و آﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎش

– ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ در حد ﻣﺘﻌﺎرف

ﺗﻮﻗﻴﻒ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻋﻢ از ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻣﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﮔﺮدد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ دادﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﻲ ﻣﻮدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﻲ ﻧﺎ ﺷﻲ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در مراﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﻮدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاﺿﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ، ﻫﻴﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ و راي ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ . راي ﺻﺎدره از ﻃﺮف ﻫﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.