Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

از آنجائیکه مالیات یکی از مهمترین منابع تامین کننده درآمد دولتها محسوب می گردد می تواند تکیه گاه مطمئنی نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضا سیاسی واقع گردد. از اینرو در سالهای اخیر کلیه کشورها تلاش می کنند که برای تامین هزینه های جاری خود سهم بیشتری را به مالیات اختصاص دهند.
امروزه تقریبا در همه دنیا، مردم پذیرفته اند که اگر در زندگی روزمره شان خدمتی دریافت میکنند، باید هزینه آن را بطور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. پس در ازای خدماتی که دریافت میکنند، با رغبت مالیات میپردازند. عدم فاصله میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت با رغبت مالیات است. زمانیکه مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر بار مالیات، در نهایت به ضرر خود آنهاست و مانع از اجرای برنامه های رفاهی دولت خواهد شد ، مطمئنا مالیات را با رغبت می پردازند و به چشم خود آثار پرداخت مالیات را در همه زمینه های زندگی اجتماعی خود از آموزش گرفته تا درمان و بهداشت، توسعه و عمران شهری، راههای ارتباطی و… مشاهده می کنند
در سالهای اخیر دامنه وظائف دولت به شـکل هـای گونـاگون گسترش یافته و برغم اجرای برنامه هـای
خـصوصی سـازی کماکان هزینه های دولت به مقیاس بی سابقه ای فزونی یافته و در نتیجه نیاز بـه منـابع عظـیم مـالی دارد. از بـین ایـن منابع، مالیات در جهان امروز نقش اصلی را ایفا می کنـد، و توجه دولت به توان و انسجام نظـام مالیـاتی بـیش ازپـیش نمایان گشته است.
با توجه به اینکه مطالعه فرهنگ مالیاتی در برخی از کشورها سابقه به نـسبت طـولانی دارد; بـا این وجود در ایران موضـوعی جدیـد اسـت. شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه برای سیاستگذاران،
تصمیم گیران و مدیران کـشور در امـر برنامه ریزی از اهمیت بـالائی برخـوردار اسـت. وجـود یـک فرهنگ پیـشرو مالیـاتی کمـک قابـل تـوجهی بـه توسـعه اقتصادی آن کشور مـی نمایـد. از سـوی دیگـر مـدیران بـا آگاهی و مطالعه عوامل دربرگیرنده ارتقای فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه بهتر می توانند فرهنگ مالیاتی را مـدیریت و توسعه دهند. تلاش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیـاتی پیشرو و قوی در کشور می توانـد تـاثیر مهمـی در کـاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد کنترل های موثر داشته باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتمـاعی و رفـاه عمومی باشد. با ایجاد یـک نظـام مالیـاتی منـسجم، اتکـاء دولت به درآمدهای نفتـی کـم شـده و بخـش عظیمـی از هزینه های جاری و عمرانی آن تامین می گردد کـه در ایـن راستا تقویت فرهنگ مالیاتی امری ضروری به نظر می رسـد.
بنابراین لازم است عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی و ارتقای آن مورد شناسایی قرارگرفته تا بتوان اقدامات شایـسته ای در این راستا انجام داد. مالیات یکی از بهتـرین و توانمنـدترین ابـزار اقتـصادی بـا کارکردهای گوناگون است که باعث تنظیم اقتـصاد جامعـه می شود. دستیابی به اهـدافی نظیر بهبود توزیع درآمد، حمایـت از اقـشار آسـیب پـذیر، ارائــه خــدمات عمــومی بیــشتر از طــرف دولــت بهبــود زیرساختها برای فعالیت بخش خصوصی از طریق مالیـات امکان پذیر است.
با بررسی و مطالعه مطالب فوق می توان به این نتیجه دست یافت که مالیات یکی از اجزای اصلی منابع درآمدی دولت را تشکیل می دهد. لذا نقش و اهمیت مالیات بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا بسیاری از کشورها به علت اتکاء و وابستگی بیش از حد به یک محصول و منبع خاص (نفت، شکر، قهوه و…) متحمل آثار و تبعات ناگواری شده اند. بدین ترتیب که قیمت جهانی اینگونه محصولات در اثر مداخله دولتهای استکباری و سیاستهای آنان با افت شدیدی مواجه گردیده که بالطبع اثرات سوئی بر اقتصاد آنها وارد نموده است، لذا این کشورها نیز که تا این زمان برای مالیات اهمیت چندانی قائل نبودند، تصمیم گرفتند که با تهیه و تدوین قوانین مالیاتی خویش سعی نمایند تا آنجا که می توانند سهم درآمدهای مالیاتی را در ساختار بودجه کشور افزایش دهند.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.