Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

با عنايت به بازنگري قانون مالياتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ در اين بررسي تلاش مي شود به اجمال بخش ماليات بر ارث مور مطالعه و تحليل قرار گيرد اما پيش از ورود به بحث اصلي تعاريفي از ماليات بر ارث آورده مي شود.
۱) تعريف ماليات بر ارث
ماليات بر ارث مالياتي است که به ماترک متوفي تعلق گرفته و وراث مي توانند با پرداخت ماليات هر يک از اموال متوفي به طور مجزا و جداگانه نسبت به انتقال آنها اقدام نمايند. به عبارت ديگر مالياتي است که از وراث متوفي نسبت به سهم الارث آنان و با توجه به نرخي که براي هر طبقه از وراث معين شده است وصول مي گردد.
۲) اموال مشمول ماليات
اموال و دارايي‌هايي که درنتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است:
۱- نسبت به سپرده‌هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به‌استثناء موارد مندرج دربند (۲) اين ماده و سودهاي متعلق به آن‌ها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آن‌ها به نرخ سه درصد (۳%).
۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن‌ها يک و نيم (۵/۱) برابر نرخ‌هاي مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
۳- نسبت به حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که دربندهاي مذکور به آن‌ها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
۴- نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد (۲%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
۵- نسبت به املاک و حق واگذاري محل (۵/۱) برابر نرخ‌هاي مذکور در ماده (۵۹) قانون مالياتها به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
۶- نسبت به اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع‌شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي‌ها پرداخت‌شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرارگرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مذکور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث
شايان گفتن است محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم الاجراشدن قانون مذکور (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اينکه پرونده مالياتي براي آن‌ها تشکيل‌شده يا نشده باشد، مشمول حکم اين ماده نخواهد بود.
درصورتي‌که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي‌هاي متوفي که در ايران واقع است مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع‌بندهاي (۲)، (۴) و (۵) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح فصل مذکور، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
همچنين حقوق ناشي از عقود اجاره به‌شرط تمليک با بانک‌ها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاک بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد. (ماده ۱۷ و تبصره‌هاي آن)
۳) اشخاص مشمول ماليات
وراث ازنظر قانون ماليات‌هاي مستقيم به سه‌طبقه تقسيم مي‌شوند:
۱- وراث طبقه اول که عبارت‌اند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
۲- وراث طبقه دوم که عبارت‌اند از: اجداد، برادر، خواهر، و اولاد آن‌ها
۳- وراث طبقه سوم که عبارت‌اند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آن‌ها(ماده ۱۸) ۴) نرخ ماليات بر ارث بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ماليات‌ها، نرخ‌هاي مذکور فقط براي طبقه اول در نظر گرفته‌شده و چنانچه وراث شامل طبقه دوم و سوم باشند، نرخ‌هاي مذکور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهند شد. ۵) اموال معاف از ماليات بر ارث – وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده ‌نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آن‌ها حسب مورد که يکجا و يا به‌طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌گردد (بند ۱ ماده ۲۴). – اموالي که براي سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهاي مذکور در ماده (۲) قانون ماليات‌ها مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به‌شرط تأييد سازمان‌ها و نهادهاي مذکور (بند ۳ ماده ۲۴) – اثاث البيت محل سکونت متوفي (بند ۴ ماده ۲۴) – لازم به ذکر است اموالي که جز ماترک متوفي بوده و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آن‌ها سلب و يا به‌صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون ماليات‌ها قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و درصورتي‌که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هرکدام کمتر باشد، جز اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديف‌هاي مربوط در ماده (۱۷) قانون مذکور محسوب و مشمول ماليات خواهد بود. (ماده ۲۱) ضمناً وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث نخواهند بود (ماده ۲۵) با توجه به مطالب فوق ملاحظه مي‌شود که بخش ماليات بر ارث در (۱۰) ماده و (۱۲) تبصره توسط قانون‌گذار مورد اصلاح و بازنگري قرارگرفته که در مقايسه با اصلاحات پيشين قانون مواردي وجود دارد که تأمل وبررسي بيشتري را طلب مي‌کند. لذا در ادامه به مهم‌ترين نکات اصلاحي اشاره مي‌گردد. ۱- بدون شک يکي از مهم‌ترين مواردي که در بخش ماليات بر ارث توسط قانون‌گذار مورد اصلاح قرار گرفته، موضوع امکان صدور گواهي پرداخت ماليات براي هر يک از اموال متوفي به‌صورت مجزا است. بدين معني که درگذشته وراث مکلف بودند که ماليات بر ارث اموال را قبل از انتقال به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. که گاهي خود اين امر مشکلات عديده‌اي را براي وراث متوفي ايجاد مي‌نمود. خوشبختانه امروزه اين نقيصه قانوني برطرف شده، بدين ترتيب که تنها زماني که اموال متوفي انتقال يابد، ماليات آن‌ هم وصول مي‌گردد. ۲- به استناد ماده (۲۶) قانون ماليات‌ها، مهلت تسليم اظهارنامه از سوي وراث متوفي به يک سال افزايش‌يافته است.البته تسليم اظهارنامه فقط براي کسر هزينه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي ضرورت دارد. ۳- با توجه به اينکه ماده (۲۸) قانون ماليات‌ها حذف‌شده است لذا شرط مهلت پرداخت ماليات بر ارث که سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه تعيين گرديده بود، نيز ملغي شده است. ۴- بر اساس بند (۴) ماده (۲۴) اثاث البيت جزء اموالي محسوب مي‌گردند که مشمول ماليات بر ارث واقع نمي‌گردد. در سلسه مباحث پيش رو تلاش خواهد شد که به تکاليف موديان و وظايف ادارات امور مالياتي و نيز اشخاص ثالث در قبال ماليات بر ارث اشاره گردد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.