Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

يکي از موادي که در قانون جديد مالياتهاي مستقيم تغييرات بسياري در آن ايجاد شده بخش ماليات بر ارث مي باشد. افزايش اعتماد موديان مالياتي و مشارکت آنها در پرداخت ماليات، عمده ترين هدف در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم بوده است. همچون ديگر مواد قانون، بخش ماليات بر ارث هم تسريع و تسهيل در انجام امور مربوطه و کاهش استرس و فشارهاي روحي وراث را مد نظر داشته است.
با بررسي مواردي که در قانون جديد به اين بخش اضافه و يا از آن حذف شده به وضوح مي توان تلاش سيستم مالياتي را براي ساده سازي قانون و ايجاد آرامش در بازماندگان متوفي که براي انجام امور مالياتي مربوطه به ادارات مالياتي مراجعه مي نمايند را مشاهده کرد.
کاهش نرخهاي ماليات بر ارث، بارزترين نمونه اي است که در قانون جديد به نفع وراث مي باشد مطابق ماده ۱۷ قانون براي محاسبه ماليات وراث طبقه اول کاهش اساسي داشته همچنين نرخهاي طبقه دوم و سوم به ترتيب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول است.
همچنين نحوه ارائه اظهار نامه ماليات بر ارث در قانون جديد با سهولت و آساني انجام مي شود. ارائه اظهارنامه مالياتي ظرف يک سال از تاريخ فوت متوفي صرفا به منظور کسر ديون محقق متوفي، هزينه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي از ماترک است. در غير اين صورت ( عدم ارائه اظهارنامه ظرف يک سال از تاريخ فوت ) در زمان تحويل يا انتقال اموال و دارايي هاي متوفي به وراث، ماليات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد. اگر اظهارنامه در موعد مقرر قانوني ارائه شود مازاد اموال و دارايي ها نسبت به ديون محقق و هزينه هاي مذکور در زمان تحويل يا انتقال مشمول ماليات مي شود .
تغييرات ماليات برارث درقانون جديد که به منظور تکريم موديان مالياتي و تسهيل در فرايند دريافت ماليات صورت گرفته است مزاياي زيادي را داراست که غير از موارد ياد شده مي توان به موارد ديگر نيز اشاره کرد.
در قانون سابق ، محاسبه ماليات بر اساس زمان فوت متوفي انجام مي گرفت که اين امر موجب بروز مشکلاتي براي وراث مي گرديد . در قانون جديد مالياتها مقرر شده تا زماني که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود يا ديگران اقدام نکنند مالياتي از آنها اخذ نخواهد شد و بنابر اين اموال و دارايي هاي متوفي با توجه به نوع وماهيت آنها در زمان تحويل يا انتقال حسب مقررات ماده ۱۷ قانون ، مشمول ماليات خواهد شد.
به طور کلي مي توان گفت با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و تسهيلات فراهم شده ،کليه موديان مالياتي در تمامي صنوف و اقشارجامعه با ميل و رغبت بيشتري براي مشارکت در امر پرداخت ماليات اقدام مي نمايند و در بخش ماليات بر ارث نيز، بازماندگان و وراث با رضايت خاطر بيشتري ماليات متعلق به ما ترک متوفي را به دولت پرداخت خواهند کرد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.