Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. دراﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده و ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ۱۳۹۴ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﺤﺖ (راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ) ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر (ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻨﻤﻮده ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﯾﺎ رﻓﻊ اﯾﺮاد ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ وﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و….در اﺳﺮع وﻗﺖ و ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﺻﺎدره ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺻﺪور ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﺑه ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و رﻓﻊ اﯾﺮاد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺻﺎدر وﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ. ﻟﺬا ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻔﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺻﺪور و ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.tax.gov.ir ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ (ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ورﻓﻊ اﯾﺮادات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) اﻗﺪامات ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر

منبع: سايت مديريت مالي

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.