مجوزها و گواهینامه ها :


جواز فعالیت از سازمان نظام صنفی

اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار

گواهینامه نماینده رسمی zkteco

عضویت در انجمن انفورماتیک ایران

گواهینامه نماینده رسمی zkteco

گواهی تاییدسیستم جامع مالی هوشمند نوین

گواهی تاییدنرم افزار حقوق و دستمزد هوشمند نوین

گواهی تایید نرم افزار ارسال پیام کوتاه هوشمندنوین

گواهی رتبه بندی واحزار صلاحیت شرکت های انفورماتیکی